Faza koja sledi nakon Idejne razrade uređenja Enterijera jeste izrada projekta Enterijera u vidu Idejnog rešenja (IDR) Enterijera.

U okviru izrade IDR Enterijera se pored vizualizacija (rendera) Enterijera izrađuje i tehnički opis sa obrazloženjem primenjenih principa uređenja prostora te nacrti odnosno osnove predmetnog prostora sa karakterističnim prikazima (osnova postojećeg stanja, osnova novoprojektovanog stanja, osnova poda sa oznakama karakterističnih zidova (materijalizacija podnih obloga i zidova).

Cenovnik izrade IDR Enterijera

Cenovnik izrade IDR Enterijera

Prostori do 100m2 Paušalno 24.000 rsd (200 €)
Prostori od 100 do 300 m2  240 rsd/m2 (2 €/m2)
Prostori preko 300 m2  180 rsd/m2 (1,5 €/m2)

Rok za izradu Idejnog rešenja (IDR) Enterijera iznosi deset (10) radnih dana.

Ponudom su obuhvaćeni samo projekti i usluge koje su detaljno obrazložene u specifikaciji. Svi eventualni dodatni projekti i usluge koji će eventualno biti izrađeni po nalogu nadležnih organa ili Investitora, biće predmet izrade dodatne ponude prema kojoj će biti obračunati i naplaćeni.

Ponudom je obuhvaćena isključivo izrada elektronske verzije projekta (ponudom nije obuhvaćena štampa projekata).

Napomena:

Cilj izrade Idejne razrade uređenja Enterijera kao i Idejnog rešenja (IDR) Enterijera jeste prezentacija mogućnosti uređenja prostora i rasporeda pregrada, prostorija, nameštaja i boja. To znači da Idejna razrada uređenja Enterijera kao i Idejno rešenje (IDR) Enterijera nisu predviđeni za izvođenje radova tako da ne poseduju elemente kao što su:

  1. Detaljan tehnički opis sa obrazloženjem svih primenjenih principa uređenja prostora;
  2. Detaljne osnove sa preciznim dimenzijama (osnova postojećeg stanja, osnova novoprojektovanog stanja, osnova poda sa oznakama karakterističnih zidova (materijalizacija podnih obloga i zidova), osnvoa poda sa prikazom nameštaja, opreme i mobilijara, osnova plafona, osnova primenjene rasvete);
  3. Predmer i predračuna radova;
  4. Specifikacija i količine nameštaja, opreme i materijala;
  5. Detalji za izvođenje.

Svi navedeni elementi su predmet izrade Projekta za izvođenje (PZI) Enterijera odnosno projekta koji je namenjen izvođenju radopva. Projekta za izvođenje (PZI) Enterijera se izrađuju zasebno prema ponudi koju je moguće dobiti odvojeno.